Årsberetning 2019

DN lokalafdeling Allerød har i årets løb været involveret i en lang række sager — vi er blevet informeret i ca. 50 sager via kommunens Nyhedsbrev. Det har været sager, hvor DN er høringsberettiget, og der er sager hvor Lokalafdelingen har gjort indsigelse eller kommenteret kommunens beslutninger. Det kan f.eks. være sager om etablering af boligbyggeri tæt på skovbyggelinie, Råstofplan og Kommuneplan, råstofindvinding, fjernelse af §3 område og landzonetilladelser.

I det forløbne år har foreningen involveret sig i følgende sager og aktiviteter:

 1. Bastrup Nord fredningen
 2. Planstrategien – Helhedsplanen/bymidten høringssvar
 3.  Råstofplanen høringssvar
 4. Etablering af grøn sti mellem Furesø og Sjælsø
 5. Affaldsindsamlingen den 31.3.19
 6. Naturens dag den 8.9.19 ved Salamandersøen
 7. Årtusindeskifteskoven
 8. Hønsehold på § 3 område i Høvelte
 9. Projekt om biodiversitet
 10. Nattergaletur, flagermustur, vandretur til Buresø
 11. Asfalteret sti hen over den fredede Grønning i Blovstrød
 12. Deltagelse i § 17 stk. 4 udvalget

Samarbejde med kommunen
Samarbejdet med kommunen er baseret på de ca. 50 nyhedsbreve ang. lokalplaner og deraf følgende beslutninger og tilladelser. Generelt er der et godt samarbejde med kommunes forvaltning. Bastrup Nord fredningen er et eksempel på konstruktivt samarbejde. Dialogmøderne med kommunens miljøafdeling er et forum for gensidig information og DN bidrager med viden i forhold til naturbeskyttelse. 

Foreningens forhold til pressen og Hovedforeningen
Lokalafdelingen har et godt samarbejde med pressen – Frederiksborg Amtsavis, Allerød Nyt, hvor vi i årets løb har haft flere indlæg bl.a. om Årtusindeskifteskoven og Råstofindvinding. Samarbejdet med Hovedforeningen. er godt, vi får støtte på højt fagligt niveau.

Hvordan står det til med naturen i Allerød Kommune, er den på ret kurs?
Allerød Byråd har tilkendegivet at den ønsker at være en grøn kommune, og opfylde naturens krav om plads og beskyttelse. Spørgsmålet er, hvordan det har manifesteret sig i det forløbne år? Den væsentligste beslutning er, at FNs Verdensmål er indarbejdet og udgør den overordnede ramme i Planstrategien. Det forpligter, og DN vil holde øje med at Byrådet lever op til de høje mål.

Der er mange og værdifulde naturområder i Allerød, som sammen med andre forhold, skoler, ældrepleje mv. gør det attraktivt at bo i kommunen.

 • 23% er skov og fredede arealer
 • 8% militære arealer i alt 665 ha der er fredet (Høvelte)
 • 4.5% er udlagt til indvinding af grus, sand og ler — i alt 36,5%
 • 36% er landbrugsarealer
 • 28,5% er bymæssig bebyggelse, erhverv og veje

 

Byrådets praksis i forhold til beskyttelse af natur og miljø.

 1. Kommunens naturplejeplaner —her gør kommunen en fin indsats. De områder, hvor der er behov for naturpleje bliver passet og plejet i overensstemmelse med planerne. Men der er behov for en opkvalificering i forhold til viden om, hvordan men bedst muligt plejer de områder, hvor der er pligt til at pleje. Det er ikke mindst vigtigt af hensyn til naturen, men også fordi naturområderne er til stor glæde for kommunens borgere, der færdes i naturen. Det er derfor betænkeligt, at budgettet til naturplejen er faldende.
 2. Kommunen har siden 1998 ikke anvendt pesticider på offentlige arealer, og når det gælder vandkvalitet så er det få vandindvindingsområder, hvor der er fundet pesticider over grænseværdierne.
 3. Kommunens forvaltning har over for Regionen tilkendegivet, at man ikke ønsker at der gives gravetilladelse i et område ved Kollerød landsby og på Stålhøjgaard. Nu er der gravet grus nok i Allerød.
 4. Godkendt, at et muligt §3 område i erhvervsområde i Lynge blev nedlagt til fordel for industribyggeri.

Konklusion
Det går begge veje, når det gælder naturbeskyttelse i Allerød. Den forkerte vej er, når Byrådet går til grænsen, og dermed lægger et stort pres på naturen. Det gælder det foreslåede byggeri på Søageren og Enghaven Nord og andre boligplaner, der ligger meget tæt på naturen. At der bliver flere ældre og dermed behov for flere ældreboliger er ikke indarbejdet i Planstrategien. Formentlig ud fra den betragtning, at de ældre bliver boende i deres boliger.

Hvorfor skal der bygges og anlægges mere?
Hvad får vi ud af det, ud over at miste natur? Vi får mere støj, mere luftforurening, mere trafik på vore lokale veje og forlængelsen af Hillerødmotorvejen. Tilsammen forhold der gør, at vi i Bestyrelsen arbejder på at gå den modsatte vej, nemlig at give plads til naturen og bedre muligheder for livskvalitet for alle.

Klimaforandringerne betyder, at man på internationalt plan går i gang med at forhindre de værste effekter af temperaturstigning. Går Byrådet den samme vej? Her følger kommunen trop. Allerød Kommune har nedsat et §17 stk. 4 udvalg, som har til formål at sætte FNs Verdensmål ind i kommunens planer for udvikling. Vi har en plads i udvalget og vil bidrage med vores viden om natur og klima og ser frem til, at kommunen vil lytte og handle i overensstemmelse med FNs Verdensmål.

Hvad vil vi arbejde på i det kommende år?
Vi er naturens vogter i kommunen, natur, klima og herunder rent vand er et fælles vilkår for os. Mere biodiversitet og mere natur er en lise for sjælen og det gælder vel for os alle sammen? Den giver oplevelser og den afstresser fortravlede mennesker. Derfor skal vi værne om den og vi prioriterer følgende opgaver:.

 1. Råstofplan 2020 Den er under udarbejdelse og forventes vedtaget i andet eller tredje kvartal 2020 Her vi vil arbejde for, at Allerød ikke fortsat skal være den kommune i Region Hovedstaden der leverer mest grus og sand. Vi vil arbejde for, at grusgravning skal planlægges på landsplan og ikke i de enkelte regioner. Sammen med andre DN lokalafdelinger har vi sikret os, at råstofindvinding kommer på dagsorden på DNs repræsentantskabsmøde i november med det mål at få en slagkraftig DN råstofpolitik.
 2. FNs verdensmål §17 stk. 4 udvalget vores plads i udvalget vil vi bruge til, at Allerød bliver en kommune der realiserer FNs Verdensmål ikke kun i Planstrategien — men også handler i overensstemmelse hermed.
 3. Hillerødmotorvejen Den kommende motorvej — her skal der etableres erstatningsnatur og støjvolde Her ønsker vi lavere fart og, at støjniveauet overholder WHO’s grænseværdier.
 4. Arrangementer — Arrangere ture for medlemmerne i DN — Har I forslag, så send dem til bestyrelsen.
 5. Dialogmøder — Dialogmøderne med kommunen prioriteres højt. Her har vi en mulighed for at formidle vores viden og holdninger til naturen og dermed bidrage til, at kommunens lokalplaner kommer i en mere grøn og bæredygtig retning

 

På Bestyrelsens vegne

Marianne Engberg
Formand

DN Lokalafdeling Allerød