Årsberetning 2019-2020

I bogen ‘Som sagt’ skriver Hans Edvard Nørregård-Nielsen; Hele Danmark har udviklet sig til en byzone, samfundet har mistet sine grønne lunger og godsindede hjerte, vores lille skikkelige land er angrebet af en række for længst erkendte sygdomme, men vi mangler både vilje og styrke til at indlede nogen egentlig kur. Der kan nu engang ikke leve ordentlige mennesker i en tilsølet natur, og det er en grim pris at betale for vores overforbrug. Det skrev forfatteren i 2008. Men nu 12 år senere er naturen kommet på dagsorden her i landet og i resten af verden ikke mindst med FN`s Globale mål –Vision om en bæredygtig udvikling. Det afspejler sig også i lokalforeningens arbejde i 2020. Man kan med andre ord med rette sige, at Danmarks Naturfredningsforening har fået vinden i ryggen.

Corona pandemien har selvfølgelig sat sit præg på arbejdet. Dialogmøderne med Forvaltningen har været aflyst hele året. Vores planlagte tur til Skåne for at se på traner blev aflyst, ligesom det store arrangement Allerød på kryds og tværs og Æblets dag blev aflyst. Forhåbentlig kan vi genoptage disse aktiviteter i løbet af foråret 2021

Årsberetningen omtaler de væsentligste sager bestyrelsen har arbejdet med i perioden november 2019 til  december 2020.

 

 

Ny Allerødgaards jorder.
I foråret var der i aviserne en debat om, hvad man kunne gøre for at forhindre lugten af gylle i Blovstrød, senest i forbindelse med spredning af svinegylle i april. I debatten var der forslag om skovrejsning og forslag om spredt beplantning af området

På den baggrund foreslog Danmarks Naturfredningsforening Allerød (DN) i Maj 2020, at Byrådet burde beslutte at tage området ud af kommerciel landbrugsdrift og omlægge arealet til et lysåbent natur overdrev og høslæts areal.

DNs henvendelse til Byrådet bevirkede, at forslaget kom på Teknik, Plan- og Miljøudvalgets møde den 11.8, og forslaget indgik i byrådets budgetforhandlinger 2021–28.

Med denne beslutning viste Udvalget vist, at det tog sloganet Tæt på hinanden — tæt på naturen alvorligt og ville handle i overensstemmelse med de mål byrådet har sat for, at Allerød skal være en grøn kommune og arbejde på grundlag af FNs verdensmål om bæredygtig udvikling. Måske Ny Allerødgaards jorde kunne blive Byrådets gave til borgerne i Allerød i anledning af 50 års jubilæet?

Men så nemt gik det ikke. I budgetforliget besluttede Byrådet, at man ikke vil bruge en øre på naturen i 2021 og 2022. Og så vedtog man at skære ned på naturplejen i 2022 og 2023.

Natur-, Miljø- og Klimapolitikken er endnu ikke udmøntet i handlingsplaner eller strategier for f.eks.  biodiversitet. Der er dog en gældende Strategi for Biologisk Mangfoldighed fra maj 2017, som indeholder initiativer ift. biologisk mangfoldighed, der udføres for driftsmidlerne til naturpleje. Det vil være naturligt at revidere denne strategi f.eks. i 2022 og derefter  udmøntes eventuelle nye initiativer finansieret af puljen med 0,5 mio. kr i 2023 og 1 mio. kr. fra 2024 og frem. 

Er Byrådets slogan tæt på hinanden — tæt på naturen blot ord på glittet papir?  

 

Enghaven Nord
En evt. ny bebyggelse i Enghaven Nord kommer meget tæt på 'transportkorridoren', men det værste er at 'der tages hul på et 'jomfrueligt' stykke land' med et stort naturindhold, der i dag er en velfungerende 'buffer' og spredningskorridor mellem Børstingerød Mose og Store Dyrehave, og som samtidig er en veldefineret adskillelse mellem Hillerød og Allerød bysamfund. Nu er byen fornemt afrundet med Enghaven Nord, vejen og det åbne land med levende hegn, stengærder, vandhuller, mindre vandløb og længere ude Børstingerød Mose og Brødeskov. Her er stadig natur og fine oplevelser med en ynglebestand af bl.a. rovfugle, såsom duehøg, rørhøg og hvepsevåge. Disse naturområder bør bevares og ikke bebygges.

DN vil opfordre til, at Allerød som grøn foregangskommune, tager fat i den nødvendige diskussion om behovet for fortsat vækst, og herunder stiller spørgsmål om ønskværdigheden af fortsat befolkningstilvækst.

Vi foreslår, at man i stedet indarbejder konkrete mål som f.eks. velfærd, bæredygtighed, trivsel, og balance. Målet kan i stedet for vækst være at 'skabe gode livsbetingelser for de nuværende borgere og for det miljø, vi lever i og er afhængige af.

 

Bastrup Nord fredningen
I December 2019 blev fredningsforslaget sendt til Fredningsnævnet underskrevet af præsident for DN Maria Reumert Gjerding og borgmester Karsten Längerich. Forslaget er en landskabsfredning, der vil forbinde Naturpark Mølleåen og Kedelsø Langsø Ådal, hvor kommunen arbejder på at få etableret et stiforløb, som forbinder Lynge/Uggeløse med Mølleårdalen.

Det var de lokale lodsejere der tog initiativ til at få rejst en fredningssag på området.

Der har været et særdeles konstruktivt samarbejde med Allerød Kommune, de lokale lodsejere og DN om fredningen.  På grund af Corona pandemien har Fredningsnævnet desværre måttet udsætte borgermødet, der er en del af proceduren for at få fredningsforslaget vedtaget. Det kommer forhåbentlig i løbet af foråret med et positivt resultat, hvorefter Fredningsnævnet kan træffe en afgørelse og dermed frede og sikre landskabet nord for Bastrup sø.

  

Tilladelser og høringer
Lokalafdelingen har været involveret i 58 sager, hvor DN lokalafdeling er høringsberettiget og hvor Allerød kommune har givet tilladelse/ dispensation i henhold til Landszoneloven, Planloven eller Naturbeskyttelsesloven og fredningsbestemmelser. Konkret kan nævnes opførelse af shelters i Tokkekøb Hegn, opførelse af villa i landzone, afslag på dispensation til opførelse af hus i fredningsområde, tilladelse til etablering af ridebane mv.. Det er et arbejde, der kræver viden om Planloven, Landzoneloven og Naturbeskyttelsesloven for at kunne give kvalificerede svar, og det er en prioriteret opgave, da netop disse sager har betydning for, at naturen kan beskyttes.

Senest har forvaltningen udsendt forslag til Natur-, klima- og miljøpolitik med svarfrist den 31.1.21. Et høringssvar der har høj prioritet.

Høringssvar på Kommunens forslag den 28.11.20.
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af sti delvis på § 3 område på  Sti i Kedelsø Ådal.
DN kan tilslutte sig den givne dispensation, der vil gøre det muligt for offentligheden at færdes i området, hvor den planlagte sti vil skabe forbindelse til Naturpark Mølleåen og den foreslåede landskabsfredning af området nord for Bastrup Sø.

 Hønsehold på Høvelte øvelsesterræn
I foråret 2018 indgik en beboer i Høvelte en lejeaftale med Forsvarets Ejendomsstyrelse om leje af et 4.600 m3 stort område til brug for hønsehold på 25 høns. DN rejste sagen overfor Allerød kommune og Ejendomsstyrelsen. Allerød kommune gav afslag på tilladelsen med den begrundelse, at området var klassificeret som et §3 området. Kommunens afslag blev indklaget til Miljø- og fødeklagenævnet, som den 20 November 2020 stadfæstede afslaget på dispensation til hønsehold og opsætning af hegn. En klar sejr for, at der ikke kan holdes høns på et § 3 område. Et veldokumenteret afslag fra Allerød kommune blev stadfæstet af Miljø- og fødevareklagenævnet

 

Affaldsindsamlingen
Affaldsindsamlingen 2020 var flyttet til lørdag den 19. september 2020. Som noget nyt skulle man sortere og optælle plastic. DN Allerød havde 3 indsamlinger i Lynge, Lillerød og i Blovstrød. I Lynge og Blovstrød var der kun få fremmødte så indsamlingsresultatet for disse to steder var ikke noget at skrive om .

I Lillerød ved Centerhallen i samarbejde med Grøn Guide og Rema1000 var der mødt 11 personer frem og de fik indsamlet 5 poser affald: 3 blandede og 2 med plastic. 74 dåser m/pant, 4 dåser uden pant 2000 skodder og en lille pose metal.

Allerød kommune stod for afhentning af affaldet på de 3 indsamlingssteder.

Affaldsindsamling 2021 er planlagt til 17-18 april 2021.

 

Stiforløb Furesø – Sjælsø
DN Furesø og DN Allerød har siden 2018 arbejdet på at få etableret en sti, der forbinder Rudersdal, Furesø med Sjælsø. Ideen om et stiforløb stammer fra Staunings vision om, at befolkningen i hovedstadsområdet skulle have adgang til naturområderne i Nordsjælland.

Forslaget er støttet af Allerød, Furesø og Rudersdal kommuner, hvor man allerede er i gang med at etablere stien gennem Rudersdal kommune. Det sidste stykke af stien ønsker vi skal gå gennem Sjælsø militære øvelsesplads fra Kongevejen og ned til Sjælsø, hvor Allerød kommune har anlagt en spang — en træbro der går i kanten af søen op nordpå til Sandholmgårdsvej. Forsvarets Ejendomsstyrelse har givet afslag på ansøgningen selv om det klart fremgår af fredningsdeklarationen, at der kan anlægges stier i det militære område til gavn for offentligheden. Næste skridt bliver en henvendelse til Forsvarsministeriet med anmodning om, at ministeriet går ind i sagen.

 

I December 2019 afgav DN Allerød Høringssvar på Allerød kommunes Planstrategi 2019

Uddrag af høringssvaret:

 1. Planstrategi med FNs verdensmål
  DN Allerød finder, at der er mange vigtige perspektiver i Planstrategien i forhold til Allerød Kommunes fremtidige rolle som grøn kommune i Nordsjælland. Det er fremsynet at Byrådet har indarbejdet FNs Verdensmål i forslaget til Planstrategi 2019. Det forpligter.
 2. Byfortætning (i forhold til klima og miljø)
  En byfortætning og byudvikling på 1.485 boliger vil skabe øget miljøbelastning, øget trafik og støj i en i forvejen trafikbelastet bymidte. Derfor anbefaler DN Allerød at reducere antallet af planlagte boliger.
 3. Bymidten: Borgerforslag — En træpolitik for bymidten
  Vi har forslået, at der udvikles en træ-politik for Lillerød Bymidte. En ambitiøs træpolitik med det klare formål at få flere træer og mere natur ind i byen, til glæde for biodiversitet, klima, borgere og byliv. Dette vil sikre, at ældre og karakterfulde træer beskyttes, at der plantes nye træer, og at der sættes konkrete mål for, hvor stor en andel af bymidten vi fremover ønsker dækket af trækroner. En træpolitik vil derfor sikre, at bymidten— og Allerød kommune — får en stærk og synlig grøn identitet, der lever op til Byrådets vision om at være Tæt på naturen og Tæt på hinanden.

Byrådet behandlede sagen den 19 December 2019 og i tråd med vores bemærkninger blev en reduceret boligudvikling vedtaget

 

Sommerfugleprojektet
DN startede sommerfugleprojektet i slutningen af 2019. Ideen var at få virksomheder, offentlige institutioner m.v. til at omlægge dele af deres areal til insektvenlig natur. Til at hjælpe DN med at gennemføre projektet ønskede man ansat en ambassadør i hver kommune. Pr. 1. august 2020 har 20 af landets kommuner en ambassadør, herunder Allerød. Virksomheder m.v. der melder sig som sommerfuglepartner skal omlægge mindst 20 % af deres areal, der må ikke sprøjtes på det totale areal, de skal selv vedligeholde arealet og som naturdonor for 5.000 kr./år må de skilte med partnerskabet. Der blev afholdt et heldagsseminar for ambassadørerne d. 1. marts 2020 og d. 11. marts stoppede Korona-restriktionerne det meste af det videre arbejde.

Allerød kommune er i gang med et lignende projekt og DN har haft en god dialog med kommunen om det videre arbejde. I sensommeren besluttede kommunen at de to projekter skulle forløbe selvstændigt, men med gensidig information. I januar 2021 er begge projekter i dialog med hver sin virksomhed.

 

Høringssvar på Regionens råstofplan 2016 - 2020

Graveområde E13 Stålhøjgaard:
I forslag til Råstofplan 2016/2020 foreslås et areal mellem Slangerupvej og Bastrup Sø udlagt til nyt graveområde, E13 Stålhøjgård. DN Allerød anbefaler på det kraftigste, at området udgår af Råstofplanen. Området er placeret på dalsiden af det tunneldalstrøg, som rummer Buresø, Bastrup Sø og Mølleåen og grænser desuden op til områdets nordligste tunneldal Kedelsødalen.

Fredningsnævnet for Nordsjælland har 3. marts 2020 offentliggjort Fredningsforslag for Bastrup Nord i Allerød Kommune. Fredningsforslaget er tiltrådt af Allerød kommune og Danmarks Naturfredningsforening.  Fredningsforslagets § 6 fastsætter at råstofindvinding ikke er tilladt.

At meddele gravetilladelse til Stålhøjgaard vil betyde, at en meget karakteristisk del af den foreslåede landskabsfredning vil gå tabt, idet man fra Stålhøjgaards jorder har udsigt til hele Naturpark Mølleåen.

 

DNs råstofpolitik
På repræsentantskabsmødet i november 2018 vedtog Repræsentantskabet på initiativ af DN Allerød, at der skulle udarbejdes en DN råstofpolitik, som forventes at være færdig i November 21. Et stærkt stigende forbrug af råstoffer især i Hovedstadsområdet og de skader udvindingen påfører landskabet og beboere i området, herunder hvad der sker efter udvindingen er afsluttet indikerer at der er behov for en opdatering af Råstofloven. Bliver disse sår i landskabet til ny natur, til lodsepladser, eller retableret til landbrug?  Ikke mindst i Nordsjælland er problemerne påtrængende. Allerød kommune er den næstmindste kommune i Regionen og samtidig den kommune hvor der er gravet mest grus, sand og ler. og dermed har DN lokalafdelingen er stærk interesse i at få opdateret Råstofloven.

En række DN afdelinger under Samråd Nordsjælland har redegjort for deres vurderinger af den gældende råstofpolitik. Og her kan nævnes nogle hovedpunkter:

 1. Det er påkrævet med en overordnet statslig planlægning af graveområder,
 2. Sikring og beskyttelse a grundvandet bør prioriteres
 3. Der bør sikres etablering af nye naturområder efter gravning  
 4. Sikring af de geologiske interesseområder og
 5. Regulering af afgiften på råstoffer.

Det er emner som vil blive drøftet og fremført på de næste møder i arbejdsgruppen.

I efteråret 2020 er de 5 regioner gået i samarbejde om en ændring og opdatering af Råstofloven, som på en række hovedpunkter er de samme som Samrådet for Nordsjælland har til ønsket om en ændret Råstoflov, der bl.a. vil flytte den enkelte Regions ansvar over til  til en statslig styrelse, som vil få et landsdækkende ansvar for råstofudvindingen. Danske Regioners folder om den fremtidige råstofudvinding vedlægges.

 Årsmødet som måtte aflyses i november 2020 satser vi på at afholde senest maj 2021, hvor vi vil fremlægge de sager der er aktuelle og komme med bud på lokalafdelingens arbejde i 2021.

 

Bane-Danmark fælder Paradisæbletræerne på Allerød station
Den 9. december fældede Bane Danmark de 6 smukke ca. 50-årige Paradisæbletræer på Københavner perronen på Allerød Station. Fældningen er fuldstændig uforståelig, idet træerne fremstod sunde med en meget smuk blomstring i midten af maj måned og var ikke til fare for nogen. Tilmed var de podet med fine mistelten. Begrundelsen fra Bane Danmark er: Rengøring af perron. Denne argumentation er for tynd og uforståelig, idet træerne stod enkeltvis i hver sin store metalfirkant med græs under træerne. DN vil kalde sagen ved sit rette navn: Offentligt hærværk. Dette skal ses i lyset af det arbejde kommunen ellers gør for at skabe mere natur i bymidten ved at plante træer, lave bede mv.

Nu fremstår Allerød Station som en nøgen og kold station uden nævneværdigt grønt. Den nye cafe er dog et stort plus for miljøet på Stationen, idet ejer har forstået at skabe et indbydende cafemiljø med fine bænke, parasoller borde (og god kaffe).

 

Med venlig hilsen på Bestyrelsens vegne

Marianne Engberg