Årsberetning 2021

Årsberetningen omtaler de væsentligste sager bestyrelsen har arbejdet med i perioden november 2020 til  december 2021.

Status Bastrup Nord fredningen
I december 2019 blev fredningsforslaget sendt til Fredningsnævnet underskrevet af borgmesteren og præsidenten for DN Maria Reumert Gjerding. Der mangler et offentligt møde om forslaget før der kan træffes afgørelse.

Sagen ligger stille på grund af langvarig sygemelding. Måske kan der afholdes møde i november. Forslaget har været offentliggjort i Statstidende den 19 januar 2020. Det er lovligt, at Regionen stadig har plan om gravetilladelse på Stålhøjgård med i råstofplanen, og at planen vedtages, men det kan ikke realiseres så længe fredningssagen verserer. 

Hvis fredningen ender med at blive afvist, så kan man udnytte råstofområdet, men ikke før. Og gennemføres fredningen, så kan der selvfølgelig ikke graves, hvilket vil være erstatningsfrit, da fredningssagen blev rejst før Råstofplanen blev vedtaget. Det er princippet om Først i tid, først i ret, der så gælder.

Stiforløb Furesø–Sjælsø status
Sagen har kørt siden 2018 og der har været en langvarig sagsbehandling med Forsvarets Ejendomsstyrelse. Sagen har været drøftet på højeste plan med forsvarsministeren, men uden held. Nu arbejdes der på en løsning hvor stien går langs Kajerød å uden for det militære område — og her er det Rudersdal kommune, der er hovedaktør og positivt indstillet over for forslaget. Der er afsat budget til finansiering af stien sammen med Nordea fonden der har bevilget 2 mio. kr.

Ny Allerødgaards Jorder status på forslag omlægning til lysåbent landskab
DN har foreslået, at jorderne bliver omlagt til et lysåbent naturlandskab, som kunne være en jubilæumsgave til borgerne i anledning af Allerød Kommunes 50 års jubilæum. Det er desværre endnu ikke sket.  Hvis man beslutter at bebygge området vil det påvirke Blovstrød Vandværk, der har sit vigtigste vandindvindings område på Ny Allerødgaards jorder.

Der udover har det til følge, at der ikke bliver plads tilbage til naturen, og at grundvandet yderligere sænkes ved kloakering og byggemodning af jorderne, til stor skade for den nærliggende fredede Sortemose, der i forvejen mangler vand med tilgroning til følge. Hvert år bruger Sortemose G/F mange tusinde kr. på at holde opvækst væk fra sphagnumfladerne, grundet for lav vandstand.

Et afslag på opførelse af et bofællesskab og i stedet et ja til lysåbent landskab med høslæt vil betyde, at den kommercielle landbrugsdrift på Ny Allerødgaards jorder opgives og jorderne omdannes til et åbent naturlandskab til glæde for borgerne og naturen.  På det seneste er forslaget om byggeri på jorderne fjernet og det lover godt for jorderne.

Det vil fremover betyde en naturmæssig bedre sammenhæng med Sortemosen og Tokkekøb Hegn, et mindre CO2 udslip, ingen gyllestank, mindre ammoniak nedfald i den fredede Sortemose, udsigt til et smukt åbent naturlandskab, men først og fremmest et fristed for borgere, blomster, sommerfugle og andre insekter, kort sagt et gevaldigt og tiltrængt løft for den trængte biodiversitet. Og vi har råd til dette tiltrængte naturløft i Allerød Kommune

Dæmpegaard
Klage over fredningsnævnets afgørelse klaget til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagen er indgivet af DN.

Afgørelse af 24. maj 2021 truffet af Fredningsnævnet for Nordsjælland vedrørende sag FN-NSJ-034-2020- Ansøgning om dispensation til etablering af shelters og bålpladser samt nedrivning af eksisterende bygningsmasse på ejendommen matr. nr. 1b Tokkekøb Hegn, Blovstrød, beliggende Dæmpegårdsvej 26-28, 3450 Allerød, Allerød Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, DN Allerød klager hermed over Fredningsnævnets afgørelse af 24.5.21 med henvisning til fredningsbestemmelserne hvoraf fremgår følgende:

 1): Arealer fredes, således, at Tilstanden paa dem ikke maa forandres, men de skal udelukkende kunne udnyttes på samme Maade som hidtil, fortrinsvis som Landbrugsarealer …”

2 a): Det er navnlig forbudt: … a) at opføre Bygninger af enhver Art, udover de til Landbrugets Drift nødvendige, herunder Boder og Skure, eller at anbringe andre Indretninger, der kan virke misprydende …”

2 a) tredje led: Eksisterende Bygninger maa ikke ombygges eller genopføres uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse.”

Danmarks Naturfredningsforening – Lokal afdeling Allerød (DN) finder, at det væsentligste hensyn med fredningen er et forbud mod ændringer af tilstanden af såvel landskabet som bebyggelsen, og at dette gælder begge forhold:- Nedrivning af eksisterende bebyggelse og etablering af ny bebyggelse.

 Det er DNs vurdering, at nedrivning og fjernelse af Dæmpegaard vil stride mod fredningens formål. Begrundelsen for dette er fredningens tydelige forbud imod ændringer af tilstanden og, at det ikke alene er de landskabelige og naturmæssige værdier, der er beskyttet af fredningen, men området i sin helhed, og at bygningerne er en integreret del af den landskabsoplevelse man har, og naturligvis, at bygningerne er bevaringsværdige.

 Uden bygninger vil området været åbent (fredet) landskab i en skov, uden kultur-og væsentlig naturmæssig interesse. Begrundelsen for denne vurdering er, at der er tale om bygninger (opført i 1788) som er af væsentlig betydning for fredningen. Dæmpegård menes at være den ældste eksisterende skovridergård i landet (kilde Nationalmuseet) 

Affaldsindsamlingen
I år var der 200 deltagere ude og samle affald den 18. april og i ugen op til var der flere skoleklasser, børnehaver, vuggestuer og gymnasieelever, der samlede affald. Der blev i Allerød kommune indsamlet i alt 1.069 kg  affald.

Take away-emballage: 492 stk.
Engangsmundbind: 394 stk.
Dåser: 554 stk.
Skodder: over 7.000 stk.

  • Lillerød: REMA 1000 Lilledalen 18 3450 Allerød:
    30 deltagere,110 kg Affald, 30 stk. takeaway, 65 dåser, 6.600 skodder og 134 mundbind
  • Blovstrød: REMA 1000 i Blovstrød, Kongevejen 15 3450 Allerød:25 deltagere, 50 kg affald, 15 stk. take away, 30 dåser, 400 skodder, 50 mundbind.I Blovstrød deltog også 20 beboere fra Center Sandholm og de samlede 15 kg affald på Sandholmgårdsvej.
  • Lynge: P-pladsen bag Superbrugsen 3540 Lynge: 25 deltagere, 50 kg affald, 10 stk. take away, 53 dåser, 200 skodder, 15 mundbind.

 Der skal også lyde en stor tak til Allerød kommune, som afhentede det indsamlede affald 4 steder og kørte det til genbrugspladsen. I år har 185.000 personer samlet affald rundt i hele landet. En opbakning som DN er meget taknemlig for. I alt 167 tons affald blev fjernet fra natur, gader og stræder. Tallene vidner om en generel øget bevidsthed om, at vi skal passe på vores natur, så det bliver et dejligt sted at være for alle.

Vi sætter stor pris på at vores lokale natur er ren og pæn, så vi kan få nogle gode naturoplevelser.

Sæt allerede  nu kryds i kalenderen. Affaldsindsamlingen 2022 afholdes i uge 14, fra den 4-10 april. Vi glæder os til at byde dig velkommen igen. 

Landskabsfredning Allerød – Hillerød
DN Hillerød og DN Allerød har arbejdet på at få fredet landskabet mellem Hillerød syd og Allerød Nord for at sikre naturen, det åbne og kulturhistoriske landskab. Der er tore muligheder

— At se tiden an og håbe på, at der ikke sker noget, men det er ikke muligt på grund af kommuneplan 2021
— At søge en landskabsbevaring mv. indskrevet i den kommende kommuneplan og at rejse en fredningssag.
— Vi henvendte os til DN sekretariatet og fik følgende svar

22.02.21 Skriver DN sekretariatet;
Hovedbestyrelsen ønsker, at fokus for fredningsarbejdet i høj grad skal være på den natur, som allerede eksisterer og som allerede har en høj værdi (truede og sjældne arter). Baggrunden er blandt andet, at DN tidligere er blevet kritiseret for at rejse fredningssager, som ikke gør en positiv forskel på den truede natur, men i for høj grad har haft landskabsæstetik som fokus. Denne sag falder desværre uden for dette fokus….”

Så der står sagen, om den er med i HBs behandling af forslag om fredninger i december vides ikke.

Enghaven Nord
DN siger nej til byggeri på Enghaven Nord fordi:

  • Landskabet Enghaven Nord i Allerød Kommune (nordligst mellem grusvejen Enghaven Nord og kommunegrænsen til Hillerød Kommune i Børstingerød og mellem Hillerødmotorvejen i vest og til Statsskoven St. Dyrehave i øst)
  • Området indgår indtil videre som en del af den politisk besluttede Transportkorridor gennem Nordsjælland, hvilket i 6 årtier har ‘konserveret’ området og fastlåst ‘udviklingen’
  • Området rummer et af de sidste større landskaber i Allerød Kommune, der rummer en varieret natur, med et stort fredet moseområde, Børstingerød Mose, varierede fine levende hegn i Enghaven, mindre mosehuller, mindre vandløb, beskyttede stengærder, små inddelte marker og en meget attraktiv stiforbindelse, der er en del af et større rekreativt stisystem (stirute 31). Området er anvendt rekreativt af lokalbefolkningen, mens den rekreative sti, også bruges af eksterne besøgende. DN er imod byggeri på Enghaven Nord.
  • Markerne ved Enghaven indeholder beskyttede sten- og jorddiger. Digerne har kulturhistorisk betydning og er vigtige levesteder for dyr og planter. Regeringen har netop drøftet behovet for en bedre beskyttelse af digerne i Danmark.

Ture og arrangementer, krible krable, bustur pensionister, flagermustur
I naturens uge havde DN Allerød flere vellykkede arrangementer. Der var en velbesøgt flagermustur til Allerød sø, hvor børn og voksne havde stor fornøjelse af lytte og bestemme flagermusene, som der heldigvis var mange af.

På borgerdagen den 11.9. havde vi en bod med masser af nyt materiale om naturen i Allerød, som blev delt ud til mange interesserede.
Om søndagen var der tur til Sjælsmark øvelsesplads, hvor to eksperter fra Team 9Kv delte ud af deres store viden om insekter og andet kryb til stor glæde for deltagerne, hvor begejstrede børn fandt mange spændende insekter.

 Der blev også arrangeret en succesfuld bustur for plejecenter Engholm´s beboere. Turen gik til de fredede og bevaringsværdige områder i Allerød og blev afsluttet med en let frokost på Lynge Kro, finansieret af kommunen ældrebudget. 

Pleje af naturområder
Der er ingen besparelser på Natur og Miljø området i forhold til det vedtagne budgetforlig. Budgettet er fortsat på ca. 1,1 mio. Kr. til naturpleje og ca. 0,2 mio. Kr. til naturprojekter årligt. Der tilføres nyt ekstra budget til Natur og Biodiversitet med 0,5 mio. Kr. fra 2023 stigende til 1 mio. Kr. ekstra fra 2024.

 Allerøds natur har været naturplejet for små midler siden 1984. Allerød Kommune, Natur og Miljø, bruger ca. 1,3 millioner kroner/år på at sikre de rester af fin natur, der er tilbage i kommunen. Den praktiske naturpleje er afgørende for at vi fremover kan opleve et udvalg af varierede naturarealer.

Uden en praktisk udført naturpleje mister vi mange arter, naturområderne vil gro til i krat, senere skov. Erstatningen vil blive “haveukrudt” og trivielle arter, der findes overalt. Gammelkendte arter, tilpasset gennem meget lang tid, vil forsvinde.  

Omkostninger til naturpleje er maskiner, lønninger til udførende entreprenør, faste omkostninger til Materielgården, bekæmpelse af Gyldenris, pasning af vandløb.

 Siden 1960 har vi mistet 13 dagsommerfuglearter — ud af ca. 90 arter! Det er på tide, at lokalpolitikerne bliver sig deres ansvar bevidst og afsætter flere midler til praktisk naturpleje.

Sloganet tæt på hinanden — tæt på naturen skal blive til mere end et slogan, det skal følges op af beslutninger, der opfylder de mål, byrådet har fastsat.

Derfor kære Borgmester og Byrådsmedlemmer lad de flotte mål om en grøn kommune, øget biodiversitet og tæt på naturen blive til virkelighed. Undlad at bebygge Enghaven Nord, og giv flere midler til naturplejen og naturprojekter. Beslut nu, at Ny Allerødgaards jorder bliver til ny natur — til glæde og gavn for naturen og borgerne.

Partnerskab
Efter drøftelse med Allerød kommunes forvaltning samt foretræde i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget har Danmarks Naturfredningsforening Allerød (DN) foreslået, at der mellem kommunen og DN indgås et partnerskab om at øge biodiversiteten i Kommunen.

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget har på den baggrund besluttet, at der i den nye byrådsperiode skal arbejdes videre med DN om en handleplan for natur og biodiversitet.

I DN ser vi frem til, at vi således får et endnu tættere samarbejde med Allerød kommune, og vi vil med vores baggrund yde et konstruktivt og positivt bidrag til den kommende handleplan for natur og biodiversitet.

 

På bestyrelsens vegne                                                       

Marianne Engberg
Formand

Den 30.10.2021