Fredningsnævnet planlægger offentlig høring

Danmarks Naturfredningsforening og Allerød Kommune har den 19. december 2019 rejst forslag om fredning af Bastrup Nord. Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland. Fredningsforslaget omfatter ca. 322 ha.

Formålet med forslaget er, at:

  • bevare og forbedre de landskabelige værdier tilknyttet det åbne kulturlandskab i området - herunder særligt, at synliggøre de geologiske former i og omkring tunneldalssystemet;
  • sikre og forbedre offentlighedens rekreative muligheder;
  • bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv;
  • medvirke til at opnå gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder nr. 123 - Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Status: 
I 2019 fremsendte Allerød kommune forslag til Fredningsnævnet om fredning af området nord for Bastrup sø. På grund af coronakrisen har der ikke været afholdt borgermøde om forslaget. Fredningsnævnets er nu ved at planlægge offentlig høring.

Fredningsforslaget i sin helhed (PDF)
Her kan du se beskrivelsen af fredningsforslaget på Nævnets hjemmeside
 Fredning af Bastrup Nord

DN Allerød's formand Marianne Engberg er glad for byrådets beslutning om at samarbejde om samarbejde om en fredning af området nord for Bastrup Sø.

"Vi vil gerne takke Allerød Byråd for beslutningen om at gå med i arbejdet om fredningen af området nord for Bastrup Sø og syd for Slangerupvej, som byrådet i Allerød sagde ja til i oktober. Det vil være af stor betydning for landskabet og sammenhængen med naturparkområdet, og som fremtidigt rekreativt område for kommunens borgere. Og ikke mindst en tak til lokale engagerede lodsejere for henvendelsen til hovedbestyrelsen. Den har givet haft betydning for, at området kan blive fredet".

Det siger Marianne Engberg, der er formand for DN Allerød, og dermed håber og tror hun, at vejen kan være banet for et konstruktivt samarbejde mellem Allerød Kommune og DN. Det skriver Frederiksborg Amts Avis den 3. januar 2018.

"En fredning kan netop i det område sikre mod fremtidig råstofgravning, sikre oplevelsen af Mølleådalen og forbedre natur- og friluftsmuligheder. Fredning og beskyttelse af værdifulde landskaber kan have svære vilkår, når der er politisk ønske om udvikling af nye byområder og råstofgravning. Men af og til lykkes det at skabe forståelse for, at vi skal værne om vores natur og landskaber", siger DN-formanden.

 

Området i Lynge er et nationalt geologisk interesseområde og er desuden udpeget som værdifuldt landskab i Allerød kommuneplan 2013-2025 og i forslag til kommuneplan 2017.

På et møde i DNs hovedbestyrelse en uge før jul blev der taget stilling til, hvilke fredningsforslag fra landets 95 lokalafdelinger, man ville gå med i.

Et antal lodsejere i området havde henvendt sig til hovedbestyrelsen og argumenteret for, at en fredning af området ville få stor betydning. Derefter besluttede hovedbestyrelsen i DN at gå med.

"Betingelsen er dog, at kommunen fastholder sit tilsagn om at være medrejser. Trækker kommunen sig, så dropper DN også sagen", fortæller Marianne Engberg, som hermed opfordrer det nye byråd til at følge op på beslutningen om at frede området i Lynge.

"Det kan godt tage tre-fire år få gennemført sådan en fredning, så det gælder jo om at komme videre med den nu", siger hun.

Med grøn skravering er vist det areal, der foreslås fredet. Den blå linje viser grænsen for Naturpark Mølleåen.