Søer og moser


Børstingerød Mose
Børstingerød Mose har længe været under vedvarende pleje med høslet og det har givet fantastiske resultater.

Læs om Børstingerød Mose her


Bastrup Sø
Bastrup sø er en del s­ystem af dale og åse, skabt af smeltevand, der strækker sig fra Furesø til Buresø.

Læs om Bastrup Sø her


Allerød Sø
Sjældne naturtyper og levested for de beskyttede arter stor kærguldsmed og stor vandsalamander. 

Læs om Allerød Sø her.


Kattehale Mose
Kattehale Mose har i 100 år været kendt for sin sjældne fauna, særligt guldsmede.

Læs om Kattehale Mose her. 


Allerød Sortemose
Den lidt usædvanlige natur i Allerød Sortemose minder mere om nordskandinavien end Danmark.


Buresø
Søen er omgivet af fire skove. I rørskovene findes rørsanger, rørspurv og nattergal, og rørhøg.


Kedelsø-Langsø fredningen
Et stort og spændende landskab med en smuk og varieret natur og fremhæves som nationalt biologisk og geologisk interesseområde. Et natur- og kulturhistorisk landskab, stort set urørt fra ældre tider.Skovene omkring Allerød


Ravnsholt
Her er mange nåletræer men også en del gamle bøge, blandt andet Rævebøgen ved Rævemosen. Her træffes spætter  ugler, rådyr, ræve og danmarks mindste rovdyr "bruden".

 

 


Tokkekøb Hegn 
Landskabet omkring Tokkekøb Hegn er præget af mange småbakker. Skovene er gamle løvskove, der veksler med åbne arealer. Dele af skoven ligger urørt, og det vil øge den biologiske mangfoldighed med årene. 

Læs om Tokkekøb Hegn her.


Terkelskov
I en naturskov som Terkelskov får træerne får lov at blive gamle og dø på roden, hvilket giver gode muligheder for bl.a. spætter, svampe, insekter og vedlevende biller. Gamle træer og fraværet af skovdrift giver også rovfugle gode muligheder for at yngle. 


Uggeløse Skov
En frodig løvskov med en del naturskovsbevoksninger skrånende ned mod den fredede og smukke Langsødal. I forårets anemoneflor ses den sjældne gule anemone. I Salamandersøen ses salamandre, frøer og guldsmede.


Ler- og grusgrave


Lynge Grusgrav
Som et resultat af lovgivning fra 1977 om, at grusgrave efterfølgende skulle blive til rekreative områder blev Lynge Grusgrav udpeget til forsøgsområde. Gode stier har gjort området tilgængeligt.


Kollerød Lergrav
Mange vadefugle raster og fouragerer i det lave vand og kan iagttages fra Kollerød Bygade. 


PP-skoven og Rørmosen
Et tidligere lergravsområde som er blevet tilplantet på initiativ fra PP-møbler. Trævalget — ask, ahorn, egetræer og fuglekirsebær— er aller træer som bruges i produktion af træmøbler. Midt i området ligger den vandfyldte lergrav som er et værdifuldt levested for vandinsekter og fugle. 


De militære områder


Høvelte Kasernes øvelsesterræn
Et stort sammenhængende landskab med en rig flora og fauna og et særdeles rigt fugleliv. Mange naturtyper repræsenteret: overdrevsvegetation, søer, mindre vandhuller, tørvemoser, krat, naturskove, høslætsarealer og udsigtsbakker.


Bynær natur


Årtusindeskifteskoven
Årtusindeskifteskoven blev i 2000 plantet på bar mark, men fugle, insekter og andre dyr, har indfundet sig.


Ravnsholt Overdrev
Et varieret og smukt landskabeligt rum med husdyrgræsning, sommerfugle, rovfugle, snoge og måske en hugorm.


Engbuens blomstereng
Blomstereng med mange arter. Engen plejes med årligt høslæt, hvorved de groveste og stærkeste planter bliver holdt nede, så de smukt blomstrende arter trives.

I juni-juli blomstrer cikorie, men kun indtil kl. 11.30, så lukker blomsterne for at tage fat igen næste morgen. En mindre bestand af de smukke kraftigt farvede køllesværmere flyver her i juli.

Undgå for meget tramp og blomsterplukning.   


Geddemosen
Geddemosen er en smuk lille naturoase midt i byen med blomster, træer buskads og en sø. Området plejes med høslæt, hvorved er fremkommet en meget blomsterrig flora.

 I juli-august ses et væld af perikon, blåklokker, gul snerre, blæresmelde, blåhat og meget mere. Mange blåsommerfugle og græsrandøjer flyver rundt i blomsterpragten.

Efter midten af september, når blomsterne har kastet deres frø, høstes hele den visnede vegetation for at hindre etablering af et førnelag og give lys til jordbunden og næste års blomstring.

Vis hensyn under blomstringen og hold dig til de slåede trampestier. Lad blomsterne stå af hensyn til insekterne.   


Birkedal Blomstereng
Ved tenniscenteret ligger en smuk og velfungerende, anlagt blomstereng, med en artsrig og ganske overvældende blomstring fra juni til august — med blandt andet kodriver, snerre, hjertegræs, perikon og masser af knopurt. Engen er desværre ikke egnet til færdsel. Den bør kun nydes udefra, hvor man så kan nyde den fine blomstring.

 


Lynge Bys Naturpark
Tidligere brak- og affaldsareal, som gennem årene er blevet ændret til ‘Lynge Bys Naturpark’. Størstedelen af arealet er indhegnet, og her går kreaturer. På sydsiden er på et mindre areal etableret en høsleteng.