Søer og moser


Børstingerød Mose
Børstingerød Mose har længe været under vedvarende pleje med høslet og det har givet fantastiske resultater.
Læs mere*


Bastrup Sø
Bastrup sø er en del s­ystem af dale og åse, skabt af smeltevand, der strækker sig fra Furesø til Buresø.


Allerød Sø og Kattehale Mose
Sjældne naturtyper og levested for de beskyttede arter stor kærguldsmed og stor vandsalamander. 
Læs mere ...


Allerød Sortemose
Den lidt usædvanlige natur i Allerød Sortemose minder mere om Skandinavien end Danmark.
Læs mere


Burresø
Søen er omgivet af fire skove, som en gang var et sammenhængende skovområde. I rørskovene findes rørsanger, rørspurv og nattergal, og rørhøge ses glidende over rørene.


Kedelsø-Langsø fredningen
Et stort og spændende landskab med en smuk og varieret natur og fremhæves som nationalt biologisk og geologisk interesseområde. Et natur- og kulturhistorisk landskab, stort set urørt fra ældre tider.


Skovene omkring Allerød


Ravnsholt
Her er mange nåletræer men også en del gamle bøge, blandt andet Rævebøgen ved Rævemosen. Her træffes spætter  ugler, rådyr, ræve og danmarks mindste rovdyr "bruden".


Tokkekøb Hegn
Landskabet omkring Tokkekøb Hegn er præget af mange småbakker. Skovene er gamle løvskove, der veksler med åbne arealer. Dele af skovene ligger urørte, og det vil øge den biologiske mangfoldighed med årene. 


Terkelskov
I en naturskov som Terkelskov får træerne får lov at blive gamle og dø på roden, hvilket giver gode muligheder for bl.a. spætter, svampe, insekter og vedlevende biller. Gamle træer og fraværet af skovdrift giver også rovfugle gode muligheder for at yngle. 


Uggeløse Skov
En frodig løvskov med en del naturskovsbevoksninger skrånende ned mod den fredede og smukke Langsødal. I forårets anemoneflor ses den sjældne gule anemone.I Salamandersøen ses salamandre, frøer og guldsmede.


Ler- og grusgrave


Lynge Grusgrav
Som et resultat af lovgivning fra 1977 om, at grusgrave efterfølgende skulle blive til rekreative områder blev Lynge Grusgrav udpeget til forsøgsområde. Gode stier har gjort området tilgængeligt.


Kollerød Lergrav
Mange vadefugle raster og fouragerer i det lave vand og kan iagttages fra Kollerød Bygade. 
Læs mere ... 


De militære områder


Høvelte øvelsesterræn
Et stort sammenhængende landskab med en rig flora og fauna og et særdeles rigt fugleliv. Mange naturtyper repræsenteret: overdrevsvegetation, søer, mindre vandhuller, tørvemoser, krat, naturskove, høslætsarealer og udsigtsbakker.


Bynær natur


Årtusindeskifteskoven
Årtusindeskifteskoven blev i 2000 plantet på bar mark, men fugle, insekter og andre dyr, har indfundet sig.


Ravnsholt Overdrev
Et varieret og smukt landskabeligt rum med husdyrgræsning, sommerfugle, rovfugle, snoge og måske en hugorm.


Engbuens blomstereng
Blomsterneg med mange arter. Engen plejes med årligt høslet, hvorved de groveste og stærkeste planter bliver holdt nede, så de smukt blomstrende arter trives.


Geddemosen
Geddemosen er en smuk lille naturoase midt i byen med blomster, træer buskads og en sø.Området plejes med høslet, hvorved er fremkommet en meget blomsterrig flora.


Birkedal Blomstereng
Ved tenniscenteret ligger en smuk og velfungerende, anlagt blomstereng, som skal ses fra slutningen af juni til sidst i august. Engen bør kun nydes udefra, hvor man så kan nyde den fine blomstring.


Lynge Bys Naturpark
Tidligere brak- og affaldsareal, som gennem årene er blevet ændret til ‘Lynge Bys Naturpark’. Størstedelen af arealet er indhegnet, og her går kreaturer. På sydsiden er på et mindre areal etableret en høsleteng.