Lergravene syd for Kollerød Landsby er formentlig den mest spændende lokalitet, hvis man vil opleve gæs, ænder, lappedykkere og vadefugle i Allerød Kommune.

Fra Kollerød Bygade, der går sydpå fra landsbyen, har man glimrende udsigt til den største af gravene, der er groet noget til i piletræer, men som har fladvandede, afgræssede bredder langs syd- og vestsiden. De to lergrave længere mod syd kan også overskues delvis fra vejen. I en årrække var græsningen indstillet omkring lergraven, og bredderne groede til i høje urter og buske, så vadefuglenes levesteder forsvandt. Nu har Allerød Kommune gjort en værdifuld indsats for søen ved at indhegne engene, så de igen kan blive græsset ned.

I det nye hegn, der blev sat op i 2012, er etableret en låge, så man kan gå ind på engen. Det anbefales dog, at man holder sig på vejen og undlader at skræmme fuglene ved at gå nærmere søerne.

I hele den isfrie del af året er lergravene et udbytterigt sted at se på fugle. I træktiderne forår og efterår raster som regel et mindre antal vadefugle som fx svaleklire, tinksmed, hvidklire, mudderklire, brushane, dobbeltbekkasin og viber. Viberne yngler i nærheden, og det formodes, at lille præstekrave også yngler med et eller flere par. Nattergal synger fra pilekrattene.

Gravand, gråand, grågås og knopsvane yngler sammen med blishøns, rørhøne og gråstrubet lappedykker. Nogle år høres også lille lappedykkers trille fra søen. Blandt de rastende fugle kan ses krikand i pæne tal, mange grågæs, taffeland, troldand og sjældnere knarand og atlingand, skarv, hættemåger, sølvmåger og stormmåger. Sildemåge er en sjælden gæst.

Ved et ophold ved lergravene vil man desuden ofte opleve sanglærke, tornirisk, rørspurv, stær, sjagger, stor flagspætte, ringdue, solsort, tårnfalk, rørhøg, krage, råge, allike, skade og diverse sangfugle. Tidligere var bomlærke ikke ualmindelig, men i dag (2020) findes den eneste kendte bestand af bomlærke i kommunen ved Hvilebjerggård NV for Kollerød.


Når markerne øst for Kollerød tillades at stå under vand vinter-forår, kan hundredetallige flokke af grågæs ses fouragere langs vandet. I gåseflokken blev i 2005 set ca. 14 kortnæbbede gæs. Kortnæbbet gås er en arktisk gæst og et sjældent syn på Sjælland, da de plejer at opholde sig i Vestjylland om vinteren. Man kan gætte på, at flokken er blevet blæst herover af stormvejr.


Vest for Kollerød og på markerne mod Nørre Herlev høres regelmæssigt spillende vagtel i maj-juli.
Du kan se, hvilke fugle, der er registreret ved Kollerød af Dansk Ornitologisk Forening ved at se på DOF-basen.dk