Vigtig biotop for sjældne guldsmede
Kattehale Mose har i 100 år været kendt for sin sjældne fauna af især guldsmede, og udgør i dag en vigtigt biotop for netop disse. 

Området var oprindeligt en lille højmose som siden blev brugt til tørvegravning. Området består i dag af gamle tørvegrave med varierende vandstand, hvor der nu er udviklet småsøer og næringsfattige, mere eller mindre flydende bevoksninger med tørvemosser. Desuden er meget af mosen groet til med krat og skov siden tørvegravningen, selvom en del dog er ryddet i de senere år.

Kattehale mose har været fredet siden 1943 og ligger i forbindelse med den store naturfredning Allerød Sø. Området er desuden af EU udpeget som Natura 2000 område.


Biotop for sjældne guldsmede
I Kattehale Mose findes idag to af de tre guldsmedearter, der er totalfredede i hele Europa, nemlig Grøn mosaikguldsmed og Stor kærguldsmed. 

Grøn mosaikguldsmed lever i de småsøer, der er kraftigt tilgroede med vandplanten Krebseklo. 

Ud over de to fredede guldsmede, findes bl.a. Kileplet-mosaikguldsmed, Lille kærguldsmed og Nordisk kærguldsmed. I begyndelsen af 1900-tallet kunne også Åkande-kærguldsmed ses i Kattehale, men den er nu helt forsvundet fra Danmark.


Grøn mosaikguldsmed lægger sine æg i Krebseklo og da planten er besat med torne i blandranden, kan guldsmedehunnen få vingerne flosset alvorlig i stykker under æglægningen.

Kattehale Mose er af EU udpeget som Natura 2000 område på grund af sjældne naturtyper og som levested for de beskyttede arter stor kærguldsmed og stor vandsalamander. 


Planteliv
I de våde partier er kendt mindst 15 arter af tørvemosser (Sphagnum), der imellem et par i Danmark meget sjældne arter. På hængesækken vokser bl.a. Smalbladet kæruld, Tranebær og Rundbladet soldug.

Tidligere er fundet Multebær og Liden ulvefod, og det vil vække stor begjstring, hvis nogen kan finde de to arter igen.

 


Naturpleje
I 2012 har Allerød Kommune udført en omfattende naturpleje med især fjernelse af den heftige opvækst af træer i hængesækken og rydning af træerne omkring mosen, så nedfaldet af blade er blevet reduceret væsentligt. Det er spændende, hvordan de kraftige rydninger vil påvirke livet i og omkring mosepartierne.

Ved rydningerne er mosen tilgængelighed også øget, og man skal ikke gå meget omkring i vådområdet, før en besynderlig plante, der rager op over tørvemosserne, tiltrækker sig opmærksomhed.Fluetrompet, Sarracenia purpurea er en kødædende plante, der hører hjemme i nordøst-Amerika. Den ses meget sjældent i vild natur i Danmark, og så vidt vides, kendes kun 3 voksesteder på Sjælland.

Den ser livskraftig ud i Kattehale, hvor den har været kendt i flere år. Men der kan næppe være tvivl om, at nogen har udplantet den med vilje. Det er principielt forkasteligt at forfalske naturen og tilføre nye potentielt invasive arter på den måde, men det må jo indrømmes, at det er en flot og spændende plante. Når bare den ikke æder mosens sjældne insekter.


Fugleregistreringer
Du kan se, hvilke fugle, der er registreret ved Kattehale mose af Dansk Ornitologisk Forening ved at se på DOFbasen.dk

Billeder fra Kattehale mose
Vestrehus' beskrivelse af Kattehale mose

 

Kort
Her kan du se et kort over området
Download kort
(PDF-fil)

Folder
På Allerød Bibliotek og rådhuset fås en folder med kort og beskrivelse af området
Download  (PDF-fil)


Fredning
Kattehale mose har været fredet siden 1943. Du kan læse mere om fredningen på fredninger.dk

 

 

 

Natura 2000
Kattehale mose er udpeget som Natura 2000 område nr. 137.
Læs om Natura 2000 områder