Her er en oversigt over nogle af de seneste høringsvar vi har afgivet. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til verserende sager. Du kan finde sagerne på kommunens hjemmeside.


14.03.2024

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse i Allerød 

Danmarks Naturfredningsforening Allerød har indsendt høringssvar med en række bemærkninger og forslag til forbedringer af indsatsplanerne for vandværkerne.

Læs høringssvaret her

30.01.2021

Høringssvar Natur miljø og klima politik 2030

Danmarks Naturfredningsforening Allerød har indsendt høringssvar til forslaget Natur-, miljø- og klimapolitik.

Det er et godt initiativ, at kommunen vil sætte retning på udviklingen frem til 2030, en udvikling der bygger på FNs verdensmål om en bæredygtig udvikling.

Læs høringssvaret her


04.09.2020

Høringssvar på Borgmesterens budgetoplæg

Kære Borgmester og Byrådsmedlemmer,

Lad de flotte mål om en grøn kommune, øget biodiversitet og tæt på naturen blive til virkelighed. Undlad at bebygge Enghaven Nord og undlad besparelser på naturplejen.

Enghaven Nord
DN tager kraftigt afstand for et nyt byggeri i Enghaven Nord. Arealet er ikke en pløjemark, der nemt kan bebygges, men et fint landskab med et varieret dyreliv, som kommunen bør beskytte.

 

Naturpleje i Allerød Kommune
Allerøds natur har været naturplejet for små midler siden 1984. Allerød Kommune, Natur og Miljø, bruger ca. 1,5 millioner kroner/år til at sikre den fantastiske natur i kommunen, et beløb, der med forslaget år for år vil blive beskåret. Uden naturpleje mister vi masser af arter, naturområderne vil invaderes af agressivt ’haveukrudt’  og trivielle arter.

Læs hele høringssvaret her.


20.09.2019

 Byrådets forslag til Planstrategi 2019 — Høringssvar
DN Allerød finder, at der er mange vigtige perspektiver i Planstrategien i forhold til Allerød Kommunes fremtidige rolle som grøn kommune i Nordsjælland. DN har bemærkninger til fire hovedtemaer som vedrører natur, miljø og klima.

Høringssvar: Byrådets Planstrategi

30.11.2018

Hillerødmotorvejens forlængelse — Høringssvar
DN Allerød har modtaget høring om Hillerødmotorvejens forlængelse og har den 30. november indsendt høringssvar til Vejdirektoratet. DN Allerød har indsendt høringssvar til VVM-undersøgelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse. 

Høringssvar: Hillerødmotorvejens forlængelse


20.04.2018

Indsigelse mod affaldsbehandling i Farremosen
Remco Ressourcecenter har ansøgt om miljøgodkendelse til etablering i Farremosen Industriområde. DN Allerød har gjort indsigelse mod placeringen med begrundelse i risikoen for grundvandsforurening. 

Høringsvar: Miljøgodkendelse af Remco


21.08.2017

Høringssvar på forslag til Kommuneplan 2017
Det er med tilfredshed vi konstaterer, at Kommuneplanens mål er: "Nutidens samfund skal tage vare på de fremtidige generationers behov og vi skal erkende, at naturen sætter grænser, og derfor skal den beskyttes. Hvor det er nødvendigt, skal der sikres gendannelse af naturen".

Det giver anledning til undren, at der ikke i kommuneplanen er en samlet oplistning af de fredede områder.

Høringssvar: Kommuneplan 2017

17.02.2017

Nyt byggeri ved Høvelte Kaserne
Høvelte Kaserne har anmodet om dispensation fra fredningen til at opføre et nyt byggeri, der kun perifert vil berøre det fredede område.

DNs bestyrelse i Allerød har besluttet, at vi ikke har nogen indvendinger mod det ansøgte.

Høvelte dispensationsansøgning med bilag.pdf


17.02.2017

Indsigelse mod terrænregulering ved Høvelte Kaserne
Der er ansøgt om en betydelig terrænregulering ved deponering af store jordmængder på et areal mellem Høvelte Kaserne og Kongevejen. Området har karakter af et smukt overdrev med flere gamle tjørne.

DNs bestyrelse i Allerød har gjort indsigelse mod tilladelsen.

20.01.2017

Indsigelse mod lokalplanforslag 1-141, Teglskoven.
DN Lokalafdeling Allerød har forelagt lokalplanforslaget for Danmarks Naturfredningsforening og Walter Brûsch, geolog og seniorrådgiver har fremsendt følgende bemærkninger, som hermed indgår i lokalafdelingens indsigelse mod lokalplan 1-141.

Indsigelse: Lokalplan, Teglskoven