Nej til naturpleje — ja til trivielnatur og invasive arter?

Kære Borgmester og Byrådsmedlemmer.

Lad de flotte mål om en grøn kommune, øget biodiversitet og tæt på naturen blive til virkelighed: Undlad besparelser på naturplejen. 

Den praktiske naturpleje er altafgørende, for en rig og mangfoldig natur. Uden naturpleje, mister vi masser af arter, naturområderne vil invaderes af agressivt ’haveukrudt’ og trivielle arter. Gammelkendte arter, tilpasset gennem meget lang tid, vil forsvinde. 

Besparelserne vil blandt andet påvirke følgende arealer er indtil nu plejet så de fremstår med en fin natur:

  • Allerød Sø/Kattehale Mose
  • Lynge Natur-og Fritidsområde, der er en del af Lynge grusgrav
  • Blovstrød Enge ned til Drabækken og Forsvarets arealer.

Forslaget bør udgå og besparelserne lægges andre steder, hvor besparelserne ikke vil få de voldsomme konsekvenser i form at tabt og stærkt forringet natur.

Læs mere

Læs hele DN's høringssvar til Borgmesterens budgetoplæg her.

 

Bevar naturen i Enghaven Nord

DN tager kraftigt afstand for et nyt byggeri i Enghaven Nord. Arealet er ikke en pløjemark, der nemt kan bebygges, men et fint landskab med et varieret dyreliv, som kommunen bør beskytte.

Et muligt nyt byggeri i området nord for den eksisterende bebyggelse i Enghaven, vil på dramatisk vis ændre landskab og natur i området. Disse arealer er indtil nu plejet så de fremstår med en fin natur. Området er udpeget til ’grøn korridor’ til passage mellem St. Dyrehave og Børstingerød mose og Brødeskov for vildt, fugle, padder mm.

DN-Allerød har flere gange tidligere overfor Allerød Byråd påpeget de landskabelige kvaliteter i et af kommunens sidste store landskabsrum: De fire fredede stengærder markerer de små marker indrammet af gærder med kirsebærtræer, levende hegn med et stort udvalg af hjemmehørende arter og et væld af fouragerende rovfugle fra de omkringliggende skove og fra den unikke, naturplejede Børstingerød Mose. Området er et af få steder i den efterhånden udbyggede kommune, hvor et relativt intakt dyreliv, rådyr, ræv, hare, grævling, lækat, stadig findes.

Læs mere

Læs hele DN's høringssvar til Borgmesterens budgetoplæg her.

 


DN foreslår natureng på Ny Allerødgaards jorder

Fra landbrug til natur på Ny Allerødgaards jorder

I foråret var der i aviserne en debat om, hvad man kunne gøre for at forhindre lugten af gylle i Blovstrød, senest i forbindelse med spredning af svinegylle i april. I debatten var der forslag om skovrejsning og forslag om spredt beplantning af området. På den baggrund foreslog Danmarks Naturfredningsforening Allerød (DN) i Maj 2020, at området tages ud af kommerciel landbrugsdrift og omlægges til et lyssåbent natur- og høsletsareal.

DNs henvendelse til Byrådet bevirkede, at forslaget nu indgår i Byrådets budgetforhandlinger 2021–28.

DN Allerød siger tak til udvalget for at tage imod og bruge DNs forslag og dermed sikre, at Ny Allerødgaards jorder forbliver et åbent naturlandskab til glæde for borgerne og naturen. 

Læs mere

 


Borgerforslag: En træpolitik for bymidten

Danmarks Naturfredningsforening støtter Borgerforslag om en træpolitik for bymidten, som er på byrådsmødets dagsorden den 19.december. 

En træpolitik vil sikre at bynatur og biodiversitet tænkes ind i byggeprojekter, og støtte byrådet i at fastholde en bæredygtig retning, når bymidten udvikles efter den nye vision og kommende lokalplan. Så vi undgår at vores sparsomme bynatur afvikles, og vi står tilbage med en ny bymidte i beton.

Du kan læse borgerforslaget her .

Status:
Byrådet besluttede den 19. december 2019, at oversende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, som herefter udarbejdede et notat

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 7. januar 2020, at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen. Udvalget besluttede, at de foreslåede principper skal indgå i planlægningen af bymidten samt i udmøntningeaf beplantningsstrategi for hele kommunen.

Vi afventer nu en tilbagemelding fra byrådet.

 

 

Bogerforslag: Træpolitik-for-bymidten


Forslag om råstofpolitik

Forslag til dagsorden på REP-mødet 23-24/11 2019
DN lokalafdeling Allerød, Fredensborg, Hillerød

Den voldsomt stigende efterspørgsel på råstoffer lægger et stort pres på naturen og miljøet.

På den baggrund opfordrer vi til, at DN hurtigst muligt udarbejder en klar og slagkraftig råstofpolitik, der kan fungere som fundament for landsforeningens arbejde med at påvirke den fremtidige råstofgravning i naturgavnlig retning, og som samtidig kan fungere som værktøj i afdelingernes løbende indsats på råstofområdet.

Læs mere


Fredning ved Bastrup sø

DN Allerøds formand Marianne Engberg er glad for byrådets beslutning om at samarbejde om en fredningssag.

En fredning kan netop i det område sikre mod fremtidig råstofgravning, sikre oplevelsen af Mølleådalen og forbedre natur- og friluftsmuligheder. Fredning og beskyttelse af værdifulde landskaber kan have svære vilkår, når der er politisk ønske om udvikling af nye byområder og råstofgravning. Men af og til lykkes det at skabe forståelse for, at vi skal værne om vores natur og landskaber

Status: 
I 2019 fremsendte Allerød kommune forslag til Fredningsnævnet om fredning af området nord for Bastrup sø. På grund af coronakrisen har der ikke været afholdt borgermøde om forslaget. Fredningsnævnets er nu ved at planlægge offentlig høring.

Læs mere