Naturkapitalindekset (NKI) er et unikt redskab til naturforvaltere, politikere, medier og borgere, som viser fordelingen og kvaliteten af naturen i alle landets kommuner. Kommunernes naturkapitalindeks kan altså bruges som et prioriteringsgrundlag for naturbeskyttelse og naturforvaltning i Danmark med fokus på bevarelse af biodiversitet.

Naturkapitalindekset er et mål for naturens værdi i de enkelte kommuner. Indekset er baseret på det nationale biodiversitetskort, som blev udarbejdet 2014. I biodiversitetskortet er Danmark inddelt i kvadrater, som hver er tildelt en naturværdi beregnet for alle landbrugsarealer, beskyttede naturarealer og skovarealer i Danmark. Naturværdien bygger på forhold som kystnærhed, lavbundsarealer, landskaber med høj naturtæthed, kortlagt § 3- natur og habitatdirektiv-natur, forekomst af følsomme plantearter, slyngninger på vandløb og skov med lang historisk kontinuitet. Desuden indgår ikke mindst fund af rødlistede (truede og næsten truede) arter og på tilstedeværelsen af kendte, positive indikatorer for biodiversitet. Artsdata er vægtet således i naturværdien, at de mest truede arter og de sikreste stedfæstede observationer tæller højest. 

Hver kommune tildeles et antal point ud fra biodiversiteten. Allerød Kommune er tildelt 39 point og ligger som nr. 14 ud af alle 98 kommuner i Danmark. Det synes vi er ret flot.