En mosaik af forskellige naturtyper.
Børstingerød Mose er en af de lokaliteteter i Danmark, der i dag har været under vedvarende pleje med høslet i længst tid og det har givet fantastiske resultater. 
Engene syd for og øst for mosen er blevet slået med le af Allerød Kommune gennem mange år, således at krat af pil, hindbær og bjørneklo er blevet afløst af smukke blomsterenge med mange sjældne planter.

Mosen var oprindelig en lavvandet sø, som over et langt tidsrum er groet til. I den sydlige del af mosen hviler tørven på kalkrige lag, mens de centrale og specielt de nordlige dele er næringsfattige. Dette giver sig udslag i en meget forskelligartet flora og vegetation over få hundrede meter i en syd–nordlige retning.

Børstingerød Mose er kendt som en god småfugle- og insektlokalitet. Flora og fauna er særdeles artsrig med mange engplanter, et væld af sangfugle bl.a. nattergal og flyvested for sjældne sommerfugle og guldsmede, hvoraf flere er sjældne eller truede.

Børstingerød Mose har været fredet siden 1974.


Fugleliv
Det mosaikartede landskab med varieret bevoksning betyder gode levesteder for et rigt insektliv og dermed også føde for småfuglene.

Af ynglende sang- og spurvefugle kan nævnes: Enkelte par af nattergal, kærnebider, rørsanger, munk, løvsanger, halemejse, samt træløber, spætmejse, stor flagspætte og lille flagspætte. Herudover har bevoksningerne nået en sådan alder, at musvåge og (visse år) hvepsevåge yngler.

Ravn, duehøg og spurvehøg ses og høres ofte, men yngler sandsynligvis i den nærliggende Brødeskov.

I træktiderne ses visse år store trækflokke af f.eks. traner og hvepsevåger.


Planteliv
Floraen er meget varieret. Her er blomsterrige høslætsenge, gamle delvis tilgroede tørveskær og en tæt selvgroet bevoksning af naturskovskarakter.

De sydlige høslæts- og græsningsenge er meget artsrige. Typiske arter her er bl.a. alm. knopurt, vild hø, djævelsbid, hjertegræ , trævlekrone, engkarse, liden klokke, seline, kål-tidsel, kodrivere, angelik, fredløs, kær-svovlrod, eng-viol og maj-gøgeurt, ligesom enkelte blomstrende eksemplarer af skov-gøgelilje er observeret.

I den nordlige del af mosen findes de næringskrævende specialiteter som rundbladet soldug og blærerod på tørvebrinker og i tørvegrave, mens ulvefod desværre synes at være forsvundet. Mosens måske helt store botaniske specialitet er liden åkande, som kun er kendt fra ganske få lokaliteter i Danmark. 

På mindre arealer i den vestlige del af mosen findes rester af en overdrevsvegetation med arter som krat-fladbælg, agermåne og kransbørste.

 


Mosens måske helt store botaniske specialitet er liden åkande, som kun er kendt fra ganske få lokaliteter i Danmark.


Som noget helt specielt rummer engene over 20 forskellige star-arter, hvoraf den sjældne gul star optræder i store mængder. Her kan man også finde de to sjældne arter Loppe-Star og Seline samt Langakset Star, Forlænget Star, Tvebo Baldrian og Opret Hejre.

Især bemærkelsesværdig er den enorme bestand af den ualmindelige Gul Star på engene langs det gamle tipvognspor, der løber langs mosens østlige rand.


Insektliv
Insektlivet er rigt og på en rundtur gennem mosen bemærkes mange arter af vandnymfer, guldsmede og dagsommerfugle.

I forbindelse med at naturplejen har genskabt lavtvoksende artsrige lysninger, har insektlivet fået en opblomstring med mange fine arter som stor kærguldsmed, aurora, engperlemorsommerfugl, iris, græsrandøjer, nældesommerfugl, blåfugle, bredpander og ildfugle.

 


I 2013 blev mosen så tilført en i Danmark enestående seværdighed, da en gruppe sommerfugleentusiaster fik tilladelse til at hente et antal individer af sommerfuglen Mørk pletvinge i Skåne. Genintroduktionen af sommerfuglen blev vellykket, og for første gang i flere årtier kunne den igen ses flagre rundt i Danmark.

Siden 2013 har Mørk pletvinge igen flagret rundt i Danmark, efter en vellykket genintroduktion i Børstingerød mose.


Amfibier
Snog er almindeligt forekommende, mens hugorm, der tidligere er observeret, ikke er set i nyere tid.

Af padder ses og høres de almindeligere arter som butsnudet frø, grøn frø og skrubtudse ligesom stor vandsalamander observeres under træstykker og i nærliggende fugtige kældre i forbindelse med overvintring.


Vedvarende naturpleje
Sommernummeret 2005 af Dansk Botanisk Forenings medlemsblad URT var et temanummer om høslet af danske enge og høslets betydning for flora og fauna. I bladet omtales Børstingerød Mose som den lokalitetet i Danmark, der i dag har været under vedvarende pleje med høslet i længst tid! Og det har givet fantastiske resultater:

"Især bemærkelsesværdig er den enorme bestand af den ualmindelige Gul Star (link) på engene langs det gamle tipvognspor, der løber langs mosens østlige rand.

I disse enge kan man også finde de to sjældne arter Loppe-Star og Seline samt Langakset Star, Forlænget Star, Tvebo Baldrian og Opret Hejre. I 1999 blev det første eksemplar af Maj-gøgeurt fundet af Vagn Rasmussen, Ny Hammersholt. Den var i 2003 blevet til ca. 10 planter. I 2005 talte Vagn Rasmussen 18 blomstrende planter, og i 2006 var antallet vokset til 31. 2007: antallet Maj-gøgeurter var øget til mindst 79, og antallet er støt vokset siden da.

Vi venter spændte på, at den næste art orkide findes i Børstingerød Mose....Ægbladet Fliglæbe...Skov-gøgelilje...Kødfarvet Gøgeurt.... "

Mosen er i dag præget dels af den omfattende tørvegravning der er fundet sted, dels af en voldsom tilgroning som har fundet sted efter at tørvegravningen ophørte i 1940’erne. Fra ca. 1960, hvor den sidste landbrugsdrift i mosen ophørte, til 1984 hvor naturpleje blev indført på udvalgte arealer, groede de gamle kulturbetingede plantesamfund til i krat og invasive arter, her specielt kæmpe-bjørneklo.

Floraen er nu meget varieret og spænder fra en nærings- og kalkkrævende flora, specielt i den sydlige del af mosen på enge, der plejes årligt med høslæt og afgræsning, til en næringsfattig flora centralt og nordligst i mosen.

Visse af de næringsfattige arter har det efterhånden svært i takt med at tilgroning og næringsberigelse truer disse plantesamfund. De renvandede tørvegrave har tidligere huset en fin flora med arter som blærerod, tusindblad, kransnålalger og vandrøllike, samt gul- og hvid åkande. Desværre er denne type af vandhuller blevet sjældnere i mosen grundet den stærke tilgroning og forurening med næringsrigt vand.


Fugleregistreringer
Du kan se, hvilke fugle, der er registreret ved Børstingerød mose af Dansk Ornitologisk Forening ved at se på DOF-basen.dk

Billeder fra Børstingerød mose
Vestrehus' beskrivelse af Børstingerød Mose 

 

Kort
Her kan du se et kort over området
Download kort
(PDF-fil)

Folder
På Allerød Bibliotek og rådhuset fås en folder med kort og beskrivelse af mosen.
Download  (PDF-fil)


Fredning
Børstingerød Mose har været fredet siden 1974. Du kan læse mere om fredningen på fredninger.dk