En usædvanlig naturtype i Østdanmark
Allerød Sortemose er en usædvanlig og sjælden naturtype i Østdanmark. Naturen minder mere om Skandinavien end Danmark. Den besøgende mødes af udstrakte ”hængesækflader” bestående af sphagnum, blåbær, mosebølle, soldug, tranebær, skovstjerne og sågar en lille bestand af pors. De lysåbne sphagnumflader er omgivet af en blandingsskov af ”svensk” udseende med gamle skovfyr, birk, eg og gran. Her foregår ingen træhugst, så bevoksningerne har karakter af varieret naturskov.

Mosens størrelse på kun 13 ha og de tætte bevoksninger betyder, at det først og fremmest er fuglelivet man oplever. Rådyr ses ofte gennem hele året, mens de øvrige pattedyr sjældnere opleves.

I Sortemosen kan du på en solskinsdag, bl.a. opleve guldsmedenes jagt over mosen, iagttage musvågen på sit svæv, evt. høre sortspætten, eller jage en skovsneppe op. Småfuglelivet med flere mejsearter og spætter er særdeles rigt, da mosen ligger op til statsskoven Tokkekøb Hegn.

På hængesækfladerne findes der, blandt vidtstrakte måtter af tranebær, også en stor bestand af den kødædende plante rundbladet soldug.

Området har været fredet siden 1940.


Fugleliv
Spurve- og sangfugle samt alle de almindelige skovafhængige fuglearter er til stede i stort tal. Musvåge og spurvehøg er ynglefugle, ligesom stor flagspætte, træløber, sump- og sortmejse. Skovsneppe er sandsynligvis ynglefugl, selvom den er svær at finde på reden. Biotopen passer den fint.

Med lidt held kan duehøg og hvepsevåge ses jage eller svæve over mosen, idet de yngler på lokaliteter ikke langt fra Sortemosen.

 


Planteliv
Floraen i Allerød Sortemose er tilpasset de næringsfattige forhold og her findes arter som tranebær, mose-bølle, blåbæ, mose-porse, star-arter, kæruld, rundbladet soldug og dusk-fredløs.

På tørveskrænterne vokser der hedelyng, ørnebregne, og en busk som tørst er meget almindelig.

Trævæksten er visse steder domineret af skov-fy , som andre steder overgår til en tæt blandskov af eg, birk, røn, bævreasp, rød-gran og skov-fyr.


Insektlivet
I mosen lever flere guldsmedearter, hvor de jager over de solbeskinnede hængesækflader. Dagsommerfuglelivet er fattigt, da de specielle arter, der er tilknyttet denne biotop, desværre er forsvundet fra mosen. Det gælder f.eks. for den lille smukke bølleblåfugl, som lever på mose-bølle. Arten blev sidst set i mosen i 1980’erne.

Især tilgroning med træer og buske er en trussel mod insektlivet, idet disse er tilpasset lysåbne, varme forhold.


Naturpleje
Gennem de sidste hundrede år har Sortemosen forandret sig på grund af tilplantning, grundvandssænkning, og næringsberigelse fra luft, trafik og det omgivende samfund. Dette giver sig i dag udslag i en voldsom tilgroning med trævækst på hængesækken, så naturpleje med års mellemrum er nødvendig for at bibeholde den særegne flora og dyreliv.

Især tilgroning med træer og buske er en trussel mod insektlivet, idet disse er tilpasset lysåbne, varme forhold.

Bøg er på vej ind i bevoksningerne på den højere bund. På et tidspunkt er der indplantet bestande af den Nordamerikanske sitka-gran, som er et fremmedelement i mosen. Det er meningen at denne træart senere skal fjernes gennem naturplejetiltag. 


Fugleregistreringer
Du kan se, hvilke fugle, der er registreret ved Allerød Sortemose mose af Dansk Ornitologisk Forening ved at se på DOF-basen.dk

Billeder fra Allerød Sortemose
Vestrehus' beskrivelse af Allerød Sortemose

 

Kort
Her kan du se et kort over området
Download kort
(PDF-fil)

Folder
På Allerød Bibliotek og rådhuset fås en folder med kort og beskrivelse af mosen.
Download  (PDF-fil)


Fredning
Allerød Sortemose har været fredet siden 1940. Du kan læse mere om fredningen på fredninger.dk